Warsaw-4-PhD

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Informacje

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD rozpocznie się 2019.06.04 i zakończy 2019.06.21.

Registration form

 

Projekty

Pełen opis projektów
in English

Warsaw4Phd: Projects
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
1.1Karbodi- i trifluorometylowanie alkinów i alkenów poprzez sekwencję karbometalowania i fluoroalkilowania (dr Wojciech Chaładaj)1
1.2Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu (prof. dr Bartosz Grzybowski)4
1.3Komputerowo wspomagana synteza organiczna (prof. dr Bartosz Grzybowski)1
1.4Synteza zakrzywionych pochodnych acenów - w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag (dr Marek Grzybowski)1
1.5Kataliza przeniesienia fazowego w trybie przepływowym pod wysokim ciśnieniem (prof. dr hab. Janusz Jurczak)1
1.6Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów (dr hab. Rafał Loska)1
1.7Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych (dr Michał Michalak)2
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
2.1Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotokatalizy heterogenicznej wspomaganej ultradźwiękami (dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. IChF PAN)1
2.2Trójwymiarowe podłoża ze zintegrowanym multielektrodowym układem pomiarowym do zastosowań w hodowlach komórkowych i farmacji (dr inż. Emilia Witkowska Nery i dr hab. Martin Jonsson-Niedziółka)1
2.3 Przyżyciowe obrazowanie oka z wykorzystaniem czasowo-częstotliwościowej modulacji fazy światła. (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)1
2.4Formowanie obrazów za pomocą czasowo- częstotliwościowej modulacji fazy światła (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)1
2.5Ilościowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewnątrz jądra żywych komórek na przykładzie daunorubiciny (prof. dr hab. Robert Hołyst, promotor pomocniczy: dr Tomasz Kalwarczyk )1
2.6Ilościowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewnątrz jądra żywych komórek na przykładzie idarubiciny (prof. dr hab. Robert Hołyst, promotor pomocniczy: dr Tomasz Kalwarczyk )1
2.7Badanie internalizacji cząsteczek chemicznych i biologicznych do wnętrza żywych komórek (prof. dr hab. Robert Hołyst, opiekun: dr inż. Karina Kwapiszewska )1
2.8Badanie autofluorescencji komórkowej w trakcie śmierci komórki (prof. dr hab. Robert Hołyst, opiekun: dr inż. Karina Kwapiszewska )1
2.9Badanie nanolepkości komórkowej w trakcie śmierci komórki (prof. dr hab. Robert Hołyst, opiekun: dr inż. Karina Kwapiszewska )1
2.10Oparte o techniki mikroprzepływowe nowatorskie metody oznaczania lekowrażliwości patogennych bakterii na poziomie pojedynczych komórek (prof. dr hab. Piotr Garstecki, promotor pomocniczy: dr Ladislav Derzsi )1
2.11Wysokoprzepustowe badania przesiewowe zmienności fenotypowej populacji Gram-pozytywnych i Gram-negatywnych bakterii z użyciem mikroprzepływów kroplowych (prof. dr hab. Garstecki Piotr, promotor pomocniczy: dr Ladislav Derzsi )1
2.12Ilościowe monitorowanie wzrostu bakterii w nanolitrowych kroplach bez znaczników chemicznych w czasie rzeczywistym (prof. dr hab. Garstecki Piotr, promotor pomocniczy: dr Ladislav Derzsi)1
2.13Synteza polimerów prewodzących oraz ich zastosowanie w elektrochemicznych czujnikach i elektrokatalizie (Promotor:prof. dr hab. Włodzimierz Kutner Promotor pomocniczy: dr Piyush Sindhu Sharma)1
2.14Opis matematyczny złożonej ewolucji obiektów samonapędzających się na powierzchni wody (prof. dr hab. Jerzy Górecki)1
2.15Opis fotochemii i spektroskopii nietypowych fosfaalkinów, nitryli oraz pokrewnych cząsteczek o znaczeniu astrochemicznym (prof. dr hab. Robert Kołos)1
2.16Orientacja przestrzenna nanodrutów metalicznych do zastosowań czujnikowych (dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jonsson, prof. IChF)1
2.17Nowe fotostabilne fluorofory (prof. dr hab. Jacek Waluk)1
2.18Obrazowanie kierunkowości wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach pojedynczych cząsteczek umieszczonych na pojedynczych nanoantenach optycznych (prof. dr hab. Jacek Waluk, promotor pomocniczy: dr Sylwester Gawinkowski)1
2.19Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych (dr Martin Jonsson-Niedziółka, Prof. IPC, drugi promotor: dr Mateusz Śmietana, Prof. WUT )1
2.20 Rozwój nowych technik wbudowywania pozwalających na dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla reakcji na powierzchniach metalicznych (dr hab. Adam Kubas)1
2.21Synteza nowych molekularnych homo- i heterometalicznych jednostek budulcowych jako prekursorów materiałów typu MOF (prof. dr hab. inż Janusz Lewiński)1
2.22Czujniki pojedynczych cząsteczek oparte na DNA origami i materiałach dwuwymiarowych (Promotor: prof.dr hab. Jacek Waluk Promotor pomocniczy: dr Izabela Kamińska )1
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
3.1Dynamika molekularna białek inherentnie nieuporządkowanych i ich agregatów (prof. dr hab. Marek Cieplak)1
3.2Spektroskopia rotacyjna cząsteczek o znaczeniu chemicznym, atmosferycznym i astrofizycznym (prof. dr hab. Zbigniew Kisiel)1
3.3Krople kwantowe od podstaw (dr hab. Piotr Deuar)1
3.4 Wieloskalowe symulacje kropli naładowanych surfaktantem (dr Panagiotis Theodorakis / dr hab. Piotr Deuar)1
3.5Dynamiczne konsekwencje oddziaływań w układach kilku ultra-zimnych atomów o różnych masach (dr hab. Tomasz Sowiński)1
3.6Dynamika spinów w stanach wzbudzonych cząsteczek o strukturze donorowo-akceptorowej (dr hab. Jerzy Karpiuk)1
3.7Dynamika powierzchni krystalicznych (prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur)1
3.8Struktury kwantowe bazujące na trójskładnikowych stopach ZnCdO oraz CdMgO (dr hab. Ewa Przeździecka)1
3.9Zjawiska transportu elektronowego w niskowymiarowych strukturach z półprzewodników magnetycznych (prof. dr hab. Tadeusz Wosiński)1
3.10Badanie termodynamiki parowania mikrokropel wieloskładnikowych - destylacja w mikroskali (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk)1
3.11Zjawiska fotoniczne i luminescencja w rezonatorach sferycznych - mikrokroplach (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk / dr hab. Krystyna Kolwas)1
3.12Mikrofizyka eksplozji kulombowskich (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk / prof. dr hab. Maciej Kolwas)1
3.13Pojedyncze cząsteczki barwnika organicznego w krysztale molekularnym (prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz)1
3.14Wyskokociśnieniowe i czasoworozdzielcze badania defektów punktowych w półprzewodnikach azotkowych (dr hab. Agata Kamińska)1
3.15Low-temperature quantum phenomena in topological systems (prof.dr hab. Tomasz Dietl)3
3.16Dynamics of Majorana fermions coupled to environments (dr Mircea Trif / prof. dr hab. Tomasz Dietl)3
3.17Magnetic impurities in topological materials - computer simulations (prof. dr hab. Tomasz Dietl / dr Carmine Autieri)1
3.18Nano Structuring Topological Quantum Materials and Their Study Using Transport and Magnetodynamic Techniques (prof. dr hab. Tomasz Dietl / dr Vinayak Bhat)1
3.19Topological effects in condensed matter systems (dr Timo Hyart / dr hab. Wojciech Brzezicki)1
3.20Właściwości i oddziaływania multiferroików półprzewodnikowych grupy IV-VI (dr hab. Łukasz Kilański)1
3.21Określenie struktury magnetycznej materiałów warstwowych : fazy MAX (dr hab. Marek Wójcik)1
3.22Nieporządek strukturalny w nanoskopowych stopach Heuslera: badania NMR (dr hab. Ewa Jędryka)1
3.23Laserowa spektroskopia cząsteczek dwuatomowych (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski)1
3.24Struktury diod elektroluminescencyjnych (nanoLED) na bazie nanodrutów półprzewodników azotkowych: wytwarzanie techniką epitaksji z wiązek molekularnych (prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz / dr Marta Sobańska)1
3.25Nanodruty core-shell półprzewodników azotkowych: wytwarzanie techniką epitaksji z wiązek molekularnych i badania właściwości fizycznych (prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz / dr Marta Sobańska)1
3.26Aspekty topologiczne zjawisk nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w chalkogenidkach grupy IV - podejście doświadczalne (prof. dr hab. Maciej Sawicki )1
3.27Precesyjne przełączanie namagnesowania w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)N za pomocą ultrakrótkich impulsów elektrycznych (prof. dr hab. Maciej Sawicki / dr Dariusz Sztenkiel )1
3.28Symulacje własności magnetycznych ferromagnetycznych warstw (Ga,Mn)N za pomocą spinowego modelu atomistycznego (dr hab. Maciej Sawicki / dr Dariusz Sztenkiel )1
3.29Badanie termicznych przemian strukturalnych metodami środowiskowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (dr hab. Piotr Dłużewski)1
3.30Rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa i absorpcyjna w badaniach innowacyjnych materiałów (prof. dr hab. Krystyna Jabłońska)1
3.31Redukcja nieporządku fotonicznego w mikrownękach i zwierciadłach Bragga w monolitycznych strukturach laserowych ZnO/ZnMgO i Zn1-xMgxO/Zn1-yMgyO (prof. dr hab. Adrian Kozanecki)1
3.32Badania kwantowych heterostruktur ZnO/Zn(Mg,Cd)O - droga do zielonych źródeł światła (prof. dr hab. Adrian Kozanecki / dr hab. Ewa Przeździecka)1
3.33Wpływ nieporządku na nadprzewodnictwo w cienkich warstwach nadprzewodników konwencjonalnych i wysokotemperaturowych (prof. dr hab. Marta Cieplak)1
3.34Wymuszanie przejść fazowych w układach Diraca (prof. dr hab. Marek Jaworski / dr Bruno Cury Camargo )1
3.35Własności strukturalne i elastyczne wieloskładnikowych boranów zawierających pierwiastki lantanowców (dr hab. Jerzy Pełka / dr Roman Minikayev)1
3.36Ultraszybka amorfizacja i krystalizacja metali (dr hab. inż. Ryszard Sobierajski)1
3.37Przewodnictwo elektryczne i kompleksy defektowe w tlenku cynku powstające w wyniku intencjonalnego i nieintencjonalnego domieszkowania (prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz)1
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
4.1VErTIGO - Ruchy Galaktyk Testują Grawitację i Kosmologię (dr Wojciech Hellwing)1
Instytut Wysokich Cisnien Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
5.1Inżynieria przerwy energetycznej w azotkowych i tlenkowych strukturach kwantowych (dr hab. Izabela Gorczyca, prof. IWC PAN)1
5.2Efekty ekscytonowe w perowskitach dla celów fotowoltaicznych i laserowych (dr hab. Małgorzata Wierzbowska, prof. IWC PAN)1
5.3Efekty ekscytonowe w studniach półprzewodników III-V i II-VI (dr hab. Małgorzata Wierzbowska, prof. IWC PAN)1
5.4Badanie mechanizmów wzrostu monokryształów azotku galu (GaN) krystalizowanych metodą amonotermalną w wybranych kierunkach krystalograficznych (dr hab. inż. Michał Boćkowski, prof. IWC PAN)1
5.5Modelowanie procesu krystalizacji azotku galu (GaN) metodą amonotermalną. Porównanie z eksperymentem. (dr hab. inż. Michał Boćkowski, prof. IWC PAN)1
5.6Topologiczne przejście fazowe oraz własności stanu izolatora topologicznego w półprzewodnikowych studniach kwantowych wytworzonych na bazie azotku indowo-galowego (dr hab. Sławomir Paweł Łepkowski, prof. IWC PAN)1
5.7Mechanizm dyssypacji energii nadmiarowej podczas adsorpcji na powierzchniach kryształów - transfer elektronu (prof dr hab. Stanisław Krukowski)1
5.8Terahercowe niestabilności plazmy w materii Diracowskiej (prof. dr hab. Wojciech Knap)1
5.9Azotkowe emitery światła domieszkowane polaryzacyjnie (prof. dr hab. Piotr Perlin)1
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
KodTytuł projektuMiejsca
6.1Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej (dr hab. Michał Mikula)2
6.2Zależne od mikrobiomu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irinotekanu oraz nowych analogów kamptotecyny (Prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski)1
6.3Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków (prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki; promotor pomocniczy: dr Mateusz Bujko)1
6.4Ocena zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce (dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. instytutu)1
Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
7.1Wejścia z V5/MT do V1 w procesach reorganizacji kory mózgu wywołanej przez Retinitis Pigmentosa: znaczenie i funkcje. (dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers)1
7.2Identyfikacja enzymatycznych białek aparatu centralnego i analiza ich roli w regulacji ruchu rzęsek. (dr hab. Dorota Włoga/dr Ewa Joachimiak)1
7.3Identyfikacja strukturalnych białek aparatu centralnego i analiza ich roli w regulacji ruchu rzęsek. (dr hab. Dorota Włoga/dr Ewa Joachimiak)1
7.4Charakterystyka endosomów w komórkach śródbłonka jako miejsca magazynowania cholesterolu - przedziału biorącego udział w szlakach przekazywania sygnałów, w których uczestniczą aneksyny i ich białka partnerskie. (dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła)1
7.5Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się - badania podłużne z użyciem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) (dr hab. Artur Marchewka)1
7.6Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się - badania podłużne z użyciem metody strukturalnego rezonansu magnetycznego (sMRI) (dr hab. Artur Marchewka)1
7.7Wykorzystanie indukowanych komórek macierzystych do badań plastyczności synaptycznej. (prof. dr hab. Leszek Kaczmarek)1
7.7Wpływ procesów zapalnych na plastyczność synaptyczną. (prof. dr hab. Leszek Kaczmarek)1
7.9Rola kory przedczołowej w społecznym buforowaniu strachu. (dr hab. Ewelina Knapska)1
7.10Analiza mechanizmów społecznego transferu emocji w zautomatyzowanej klatce do badania zachowań społecznych Eco-HAB. (dr hab. Ewelina Knapska)1
7.11Poszukiwanie podłoża mózgowego zmienności zaburzeń o charakterze poznawczym i społecznym u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym. (dr hab. Ewelina Knapska/dr hab. Iwona Szatkowska)1
7.12Identyfikacja i charakteryzacja genetycznych oraz epigenetycznych podstaw tożsamości komórkowej oraz funkcji astrocytów. (dr Aleksandra Pękowska)1
7.13Priorytetowe procesowanie informacji dotyczących własnej osoby: wpływ poziomu znaności i emocjonalności. (prof. dr hab. Anna Nowicka)1
Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej
KodTytuł projektuMiejsca
8.1Identification of novel long noncoding RNAs in zebrafish (Cecilia Winata & Barbara Uszczyńska-Ratajczak)1

Harmonogram i zakres rekrutacji do szkoły doktorskiej

Dokumenty szkoły


Kontakt


Sekretariat Szkoły Doktorskiej
• phdoffice@warsaw4phd.eu

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
• Diana Szymańska tel. +48 22 589 25 54, d.szymanska@nencki.gov.pl

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
• Edyta Maciąga, +48 22 343 23 26, edyta.maciaga@icho.edu.pl,

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
• Agnieszka Pietrzyk-Le, tel. +48 22 343 31 51, apietrzyk@ichf.edu.pl  lub sekn-rn@ichf.edu.pl
• Joanna Wiszniowska, tel. +48 22 343 31 33, sekn-rn@ichf.edu.pl

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
• Elżbieta Frąckiewicz, tel. +48 22 116 21 81, frack@ifpan.edu.pl

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
• Magda Kacprzak, +48 22 847 09 20, kacprzak@cft.edu.pl,

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk „Unipress”
• Beata Brejniak, +48 22 888 00 06, beata@unipress.waw.pl,

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Agnieszka Niewiadomska tel. +48 22 546 28 78, +48 22 546 23 06, agnieszka.niewiadomska@coi.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii
• Edyta Mikołajczyk, +48 22 458 26 41, bibliot@ipin.edu.pl,

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
• Katarzyna Marszałek; +48 22 597 07 13, kmarszalek@iimcb.gov.pl,